2014-03-26

Derome investerar ytterligare 80 miljoner i sågverket

Under 2013 investerade Deromegruppen 50 miljoner kronor i en ny såglinje i sågverket i Derome. En lyckad satsning som bidrar till vidareutveckling av anläggningen för att möta den ökade efterfrågan av trävaror från Deromes kunder. Under 2014 kommer det att investeras ytterligare 80 miljoner kronor.

I och med ombyggnationen av såglinjen i Derome ökades produktionskapaciteten med närmare 20 procent och ligger idag på 220 000 m3. ”Sågombyggnaden har gått otroligt bra”, säger Per Andersson, produktionsansvarig och platschef, affärsområdet Derome Timber. ”Vi kan konstatera att det blivit ett högre sågutbyte än vi först räknat med. En beräknad ökning på 1-2 procent har resulterat i 5 procents ökat sågutbyte. Vi får ut mera plank och brädor från varje stock och mindre sågverksflis”. 

För att maximera den ökade produktionskapaciteten, så kommer Derome under året att effektivisera verksamheten än mer. ”I och med den nya såglinjen, så kan vi öka produktionen av sågade trävaror med ytterligare 25 procent. För att klara ökad produktion, så krävs det ytterligare investeringar i olika delar av sågverket”, fortsätter Per Andersson. ”Med ökad produktionskapacitet kan vi hantera större volymer och kommer därmed att kunna köpa in mer skog från våra skogsägare, som genom maximalt utbyte ur timret får ta del av den nya såglinjens förträfflighet”.

Innan hösten kommer anläggningen i Derome att kompletteras med ytterligare en virkestork samt en ny värmeanläggning. Dessutom byggs dagens råsortering om och kommer att utrustas med kamerasortering för att så tidigt som möjligt styra mot rätt kvalitet. Redan i februari förflyttas hållfasthetssortering från hyveln till fingerskarven, vilket ökar effektiviteten i hyveln och effektiviserar fingerskarven. Totalt skall 80 miljoner kronor investeras i sågverket och som ett led i ökad effektivitet, så kommer affärsområdet Derome Timber under året att anställa tio personer till vidareförädlingen i Derome.

Deromegruppen har tre sågverk. Samtliga ligger på västkusten, där man också hämtar råvaran och förädlar den vidare till bland annat takstolar och hus. Målsättningen är att öka hela gruppens omsättning med 50 procent på 5 år och för att klara detta ligger ett investeringspaket på närmare 1 miljard kronor. Utöver investeringar i Derome sågverk, så kommer investeringar på omkring 25 miljoner kronor att genomföras i husfabriken i Anneberg under 2014. För 2014 har Deromegruppen en budgeterad omsättning på 3,4 miljarder kronor där affärsområdet Derome Timber står för en tredjedel.