Smart resursanvändning

Målet är att Derome ska halvera mängden avfall och öka andelen av avfallet som återvinns eller återbrukas med 75 procent mellan 2019 och 2030.

Webb_1920x1080_globalamålen_12_13.png

Vår ambition är att använda resurser på ett hållbart sätt. Vi vill minska vår miljöpåverkan och bidra till övergången till en cirkulär ekonomi. Det innebär att vi optimerar användningen av resurser i alla delar av vår verksamhet och att vi fasar ut produkter som innehåller farliga ämnen.  

En förbättrad resurseffektivitet skapar positiva miljöeffekter samtidigt som våra kostnader sänks.  

Följ vårt nyhetsbrev

Mer återbruk

Vi jobbar för att årligen förbättra oss gällande minskning av avfall, samt en större andel återbruk.