Miljö, hållbarhet och det pedagogiska uppdraget

2021-04-22 

En förskola med högt ställda miljömål, vilken inverkan får detta på det pedagogiska uppdraget? Monika Carlsson, Utvecklingsledare miljö på Förskoleförvaltningen och Malin Hellrönn Theng, rektor Backa Kyrkogata 11 ger sin syn på detta.

Förskolan Backa Kyrkogata 11 har som mål att bli fossilfri – på vilket sätt kan detta bidra och gynna det pedagogiska uppdraget?

Malin Hellrönn Theng: Både barn och vuxna kommer att ha en aktiv roll för att bidra till minskad klimatpåverkan och vi kommer att lära oss massor tillsammans under resans gång, till exempel hur vi kan göra för att minska vårt avfall, återbruka material och bli mer energieffektiva

Vad betyder det för pedagogerna och barnen att flytta in på en förskola med dessa högt ställda mål och miljöambitioner?

Malin Hellrönn Theng: Dels är det en signal till både barn och vuxna på förskolan att vi är värda att satsa på, dels ett ställningstagande för miljön som ger oss framtidstro. Vi kommer inte ha nya arbetssätt på plats när förskolan öppnar, utan jobba långsiktigt där vi prövar, lär oss och utvecklas tillsammans.

Varför är det viktigt att bedriva verksamhet kring hållbar utveckling?

Monika Carlsson: Hållbar utveckling ingår i förskolans uppdrag och är viktig kunskap för barnen att ha med sig i livet och framtiden. Vi har bara en planet och just nu lever vi som om vi har fyra. 
Malin Hellrönn Theng: Vi jobbar sedan flera år tillbaka med social hållbarhet och tack vare vår nya förskola får vi nu också ett ökat fokus både på ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vad gör ni konkret som kopplar an till målet om att bygga fossilfritt?

Monika Carlsson: Vi undersöker hur vi kan återbruka möbler. Möblerna måste ha rätt mått, vara säkra, funktionella och ergonomiska med mera. Det är en utmaning inte minst eftersom det inte finns så mycket erfarenheter kring återbruk av möbler byggda för barn.  Möbler för vuxna är lättare att återbruka och där finns många andra som redan gjort det och som kan dela med sig av sina erfarenheter. Oavsett om vi kan återbruka möbler eller inte, kommer erfarenheterna och lärdomarna vi fått under resans gång att komma till nytta inom framtida utvecklingsområden.

Malin Hellrönn Theng: Vi kommer att se över barnens lekmaterial. Vissa plastleksaker kan vi byta ut mot ickefossil plast och andra kan vi sortera bort. Behöver vi använda plast ska den vara giftfri. Vi vill även försöka påverka vårdnadshavare att inte köra bil till förskolan vid hämtning/lämning. Det kommer också att finnas en byteshylla för vårdnadshavare, där de kan byta till exempel kläder, spel och pussel med varandra. Vi vill undvika att de byter leksaker med varandra eftersom det är svårt att bedöma om de är giftfria.

Förskolan får en grön och naturlig utemiljö att verka i, hur kan det nyttjas för uppdraget att bedriva verksamhet kring hållbar utveckling?

Malin Hellrönn Theng: Att ha en så naturlig gård som möjligt är viktigt för oss och något som vi ser fram emot. Barnen får möjlighet till nyfiket utforskande och undersökande av naturen så nära som på vår gård. Vi kommer bygga vidare på barns relation till naturen med den sociala hållbarheten som grund.

Kommer era lärdomar från arbetet med Backa Kyrkogata 11 appliceras på fler förskolor? På vilket sätt?

Monika Carlsson: Ja absolut, allt vi lär oss nu kommer vi att ta med framåt. Vi kommer bland annat att ta fram en guide om klimatsmarta arbetsmetoder som kan hjälpa andra förskolor i rätt riktning kring hållbarhet.

Hur upplever ni intresset från andra kommuner kring det arbete som görs?

Monika Carlsson: Några kommuner har hört av sig. Vi har deltagit på ett nätverk för kommuner i Västra Götaland och kort berättat om erfarenheterna hittills när det gäller återbruk av möbler för barn. Vi har även träffat Östersunds kommun tillsammans med Lokalförvaltningen för att berätta om och byta erfarenheter kring Backa kyrkogata 11. Under april träffar vi även Malmö kommun.

Omslagsbild: Hannah Björk, Lokalförvaltningen.

Det är vi som har svarat på frågorna:

Monika Carlsson LF.jpg

Monika Carlsson, Utvecklingsledare miljö,
Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad

Malin Hellronn Theng.jpg

Malin Hellrönn Theng, Rektor Backa Kyrkogata 11