Vi bygger i trä för en låg klimatpåverkan

2020-10-20 

Byggbranschen står idag för en stor del av våra gemensamma utsläpp av växthusgaser. I Regeringens klimatpolitiska handlingsplan föreslås ökade ansträngningar för att nå klimatmålen där ett ökat byggande i trä är en av de lösningar som lyfts fram.

Som aktör i branschen och med trä som främsta råvara, vill vi genom projekt Hoppet driva på utvecklingen för ett klimatneutralt byggande.

Träbyggnation för en minskad klimatpåverkan

70 % av Sveriges yta består av skog. Den svenska skogen växer med 130 miljoner kubikmeter per år, och vi har idag dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan. När skogen växer omvandlar den genom fotosyntesen luftens koldioxid till druvsocker, och bidrar på så sätt till att sänka koldioxidhalten i atmosfären. Kolet förblir inlagrad i trät även när det ingår i produkter, som till exempel byggnader, och frigörs som koldioxid först när produkten förbränns (eller ruttnar). Genom att öka användningen av trä som byggnadsmaterial har vi således möjlighet att öka inlagringen av kol i våra byggnader, vilket är positivt ur klimatsynpunkt.

Låg vikt och god bärförmåga

Trä har, i förhållande till sin vikt, en god bärförmåga. Till bygget av Hoppet används trä till de stora byggnadsdelarna såsom takstolar, ytterväggar och bjälklag men även fasad och stora delar av interiöra ytskikt är av trä. De prefabricerade ytterväggarna byggs i Deromes husfabrik utanför Göteborg, Den låga vikten gör att lastbilens volym kan nyttjas fullt ut, vilket således gör att antalet transporter och därmed utsläppen av växthusgaser kan hållas nere. Också närheten till byggplats ger logistikmässiga såväl som kostnadsmässiga fördelar då ledtider förkortas och utsläpp reduceras.

Flexibelt och kostnadseffektivt att bygga med trä

Industriellt byggande i trä är idag det mest kostnadseffektiva inom bygg- och bostadsmarknaden. Plan- och volymelementen färdigställs direkt i fabrikerna för att sedan monteras och färdigställas på byggplats. I en torr och ergonomiskt anpassad inomhusmiljö kan produktionen kontrolleras och kvaliteten säkras. En industriell produktion innebär också att materialet kan anpassas till en viss geometri, vilket ger mindre materialspill.

om-derome-jamstalld-produktion-hoppet.jpg

Träindustrin bygger jämställda arbetsplatser

Att bygga hus industriellt skapar förutsättningar för mer jämställda byggarbetsplatser. Ny teknik och ergonomiska hjälpmedel har öppnat upp för kvinnlig arbetskraft i en annars mansdominerad sektor. Att efterfrågan på industriellt byggande ökar bådar också för en allt större variation av produkter på marknaden, vilket gynnar arbetet kring mångfald och inkludering, inte minst när det gäller rekryteringsförfarandet.

En långsiktigt hållbar bostadsproduktion

På vägen mot ett “grönare byggande” krävs forskning och innovativa lösningar kring såväl byggnadsmaterial som tekniker. Att producera bostäder med material och produkter som har låga klimatavtryck samt att arbeta för ett ökat återbruk av byggdelar, är några av de utmaningar som byggsektorn står inför i sitt klimatarbete. Med Hoppet tar vi initiativ till att skapa förändring i branschen. Genom samverkan kan vi dela och sprida viktiga kunskaper och lärdomar, så att dessa blir till nytta i vårt gemensamma arbete med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Bild - rendering i trä: WSP

Följ vårt nyhetsbrev

Vi börjar klimatdeklarera våra bostäder

I höst tar vi taktpinnen och börjar erbjuda kunderna möjligheten att köpa en klimatdeklarerad bostad. Om ett par år väntas detta bli ett lagkrav från Boverket, men vi anser inte att vi kan vänta. Istället behöver vi agera redan nu för att driva på utvecklingen och sprida kunskap inom branschen.

Läs mer om vårt arbete med att klimatdeklarera bostäder.