Målet är att halvera avfallsmängden

2021-03-01 

I bygget av förskolan Hoppet, Backa Kyrkogata 11 är det inte bara byggnaden som är i fokus, utan även det arbete som bedrivs på byggarbetsplatsen där kunskapen blir viktig att ta med in i andra projekt.

Det är inte allt arbete på byggplatsen som slutligen räknas in i projektets totala klimatpåverkan, men det finns trots detta ett uttalat mål att även här försöka jobba mot en fossilfri byggarbetsplats. 

- Avfallshanteringsplanen särskiljer sig mot ett mer traditionellt byggprojekt i och med att den är betydligt mer detaljerad och ställer högre krav på alla aktörer. Vi har ett tätt samarbete med Stena Recycling för att rätt fraktioner ska finnas på plats och ta hand om avfallet på mest effektiva sätt berättar Rebecca Calderon som är byggmiljösamordnare inom Derome.

Avfallstrappan styr

Avfallstrappan eller avfallshierarkin styr hur avfallet ska tas om hand. I de fall Stena Recycling inte har möjlighet att återvinna ett material ställs frågan till tillverkaren om de kan ta emot deras avfall med syfte att materialåtervinna.

- Tillsammans med avfallsentreprenören Stena Recycling försöker vi hitta åtgärder för att komma så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Om de inte har en avsättning för ett specifikt byggmaterial eller om byggmaterialet hade fått gå till deponi så kan vi ta det vidare med tillverkaren eller leverantören för att se om de kan omhänderta spillet för material- eller energiåtervinning eller återbruk vilket ligger högre upp i avfallstrappan.

Halverad avfallsmängd

Jämfört med ett mer konventionellt bygge är målet för byggarbetsplats Hoppet att halvera avfallsmängderna från cirka 30 kg avfall per kvadratmeter BTA till 15 kg avfall per kvadratmeter BTA.

- Det är en utmaning att ha koll på alla processer och arbeten som pågår och därför har vi veckovisa miljöronder och löpande avstämningar inom projektet där vi får statistik som vi kan agera och följa upp på berättar Rebecca Calderon.

Fossilfria transporter

En annan viktig aspekt för att nå målet om en fossilfri arbetsplats är att se över logistiken inom samt till och från byggarbetsplatsen. Här finns det tydliga krav på att transporterna i största möjliga mån ska vara fossilfria och varje transport loggas i enlighet med detta.

- Alla större transporter sker med det fossilfria bränslet HVO samt att en del mindre handmaskiner på byggplatsen använder el. Vi för noggrann statistik kring detta och alla underentreprenörer rapporterar veckovis.

Ett ständigt lärande

Kunskapsinhämtning och överföring är ett annat viktigt område där det läggs stor kraft i detta projekt. Ett ständigt lärande för att lyfta in kunskaperna vidare in i andra projekt.

- Mätning och uppföljning är A och O. Vi mäter bland annat energianvändningen på plats och månadsvis för att föra statistik, lära oss över tid och för att ta fram åtgärder för att minska densamma.

Engagemang behövs 

För att lyckas med uppdraget är det viktigt att få med alla medarbetare på tåget och skapa en tydlighet på arbetsplatsen med skyltar och kommunikation.

- En viktig del för att nå framgång handlar om att kunna engagera all personal som arbetar på bygget. Där alla förstår vikten av att agera rätt, vara noggranna och bidra med tankar och idéer.

 

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer om miljöarbetet på byggplatsen? Och vad vi gör för att minska dess klimatpåverkan. 

Kontakta vår byggmiljösamordnare Rebecca Calderon.

om_derome_rebecca_calderon_artikel_hoppet.jpg