Deromes kvalitetspolicy

Hög kvalitet - nöjda kunder

Derome skall alltid - genom att ständigt sätta kunden i fokus - tillverka och leverera enligt trä-, bygg- och biobränslemarknadens krav och förväntningar.
De målsättningar som skall prägla vårt kvalitetsarbete är att...
• genom delegering av ansvar, upprättande av fungerande rutiner och genom att aktivt följa upp kvalitetshöjande åtgärder, uppnå ett kvalitetssystem som säkerställer att våra kunder alltid får produkter i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet.
• genom systematiska och ständigt förbättrande åtgärder, kontinuerligt undvika och samtidigt minska våra kvalitetsbristkostnader.
 
Detta skall vi uppnå genom att…
• alla medarbetare är medvetna om att kunderna är "kärnan" för vår träindustriella verksamhet och att rätt kvalitet alltid är den kvalitet som kunden beställt.
• företagsledningen - på ett positivt och engagerat sätt - arbetar för att skapa de rätta förutsättningar som gör att de ställda kvalitetsmålen uppnås.
• alla medarbetare är medvetna om sitt personliga ansvar för att rätt kvalitet produceras. Alla skall ha kännedom om - såväl den externa som den interna  kundens behov, krav och förväntningar på de varor och tjänster som vi levererar.
• alla medarbetare utgår från att allt skall göras rätt från början och att ett fel eller misstag som uppstår, aldrig skall upprepas.
• alla medarbetare skall omedelbart vidta nödvändiga åtgärder då man upptäcker felaktigheter på produkten/råvaran/tjänsten eller i underlaget för detta. 

Deromes kvalitet skapas genom kundfokusering, eget ansvar, förståelse och omedelbara åtgärder.

Underskrift_Magnus_Andersson.jpg

Magnus Andersson, Koncernchef