Dikning

För att hålla en hög tillväxt i skogen är det viktigt med bra dikesunderhåll och skyddsdikning när det behövs. All dikning ska ske varsamt och med stor hänsyn till vattendrag. Diken som inte ger något produktionstillskott ska inte rensas.

skog-dikning-1.jpg

Skyddsdikning – en tillfällig åtgärd

Skyddsdikning ska enbart göras för att dränera bort ett tillfälligt överskott av vatten, till exempel efter en föryngringsavverkning. Skyddsdiken ska göras flacka och aldrig vara djupare än 0,5 meter. Eftersom skyddsdikning är en tillfällig åtgärd ska de inte rensas senare, utan lämnas att växa igen. 

Dikesrensning

Befintliga diken kan behöva rensas då vattenflödet under årens lopp riskerar att stoppas upp av olika anledningar: 

  • Material har rasat ner från kanterna eller förts med vattnet och samlats på botten
  • Växter har etablerat sig i diket
  • Grenar och träddelar har hamnat i diket i samband med avverkning
  • Diket har körts sönder

Om dikets funktion inte längre fungerar, kan det leda till försumpning och minskad syresättning av vattnet i marken. Detta hämmar tillväxten på din skog. 

Hindra utsläpp direkt till vattendrag

Vid all form av dikning ska du förhindra att grumligt vatten rinner ut i vattendrag och sjöar. Vattnet ska inte ledas direkt ut i vattendraget eller sjön. Detta gäller både skogsdiken och vägdiken.

Hitta virkesinköpare

Sök tillstånd i god tid

Ta alltid kontakt med en av våra virkesinköpare eller Skogsstyrelsen när du börjar planera för dikning.

Skyddsdikning och i många fall även dikesrensning måste nämligen anmälas till Skogsstyrelsen i god tid innan arbetet påbörjas.