Industriverksamhet

Gäller vid offertgivning och försäljning till yrkesmässig industriverksamhet. Rekommenderade av Sveriges Järnhandlarförbund.

Priser

Priset för varan är det gällande priset vid varans leveransdatum. Offererade priser gäller för leverans inom 7 dagar från offertdatum.  

”Lagervara” avser lagerlagd vara som har en plats i Deromes lagersystem och som normalt finns i lager, med reservation för att varan kan vara tillfälligt slutsåld.

”Beställningsvara” avser anskaffningsvaror, d.v.s. alla andra varor än lagerlagd vara eller utförsäljningsvara och som anskaffas för kunds räkning efter beställning. För beställningsvaror gäller ingen returrätt eller ångerrätt.

”Utförsäljningsvara” avser vara som är utgående ur Deromes sortiment och som finns i begränsat antal. Vanliga regler för retur gäller. 

1 Anbud

I anbudet angivna priser gäller med reservation för prisändringar i leverantörsledet som inträffar efter offertens utskriftsdatum och fram till leveransdagen.

2 Beställning och beställningserkännande

Avviker antagande svar genom tillägg, inskränkning eller förbehåll från lämnat anbud, gäller de av säljaren erbjudna villkoren till dess denne skriftligen godkänt avvikelserna.

3 Sekretess

Anbuds, ordererkännande samt däri ingående handlingar såsom priser, prislistor eller annan information av teknisk eller ekonomisk art får ej reproduceras eller på annat sätt delges tredje man.

 4 Pris vid kontant- och fakturaförsäljning

Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris. Angivna prisuppgifter avser pris exklusive mervärdesskatt. 

5 Leverans, försäkring, emballage

Leverans debiteras enligt gällande prislista. Miljötillägg tillkommer alla order understigande 1 000 SEK i totalt ordervärde ex. mervärdesskatt. Eventuell försäkring och emballage kan tillkomma utöver varans pris. Vid leverans av anskaffningsprodukt debiteras faktisk fraktkostnad.

6 Mottagande

Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga skador. Då godset avemballerats eller i annat fall innan godset användes, skall mottagningskontrollen fullföljas med efter godsets art anpassad omsorg.

 7 Reklamation av fel eller brist

Synlig skada på eller minskning av godset, som kan antagas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till fraktföraren och antecknas på följesedel när godset kvitteras. Där jämte skall säljaren omedelbart underrättas. Fel eller brist, som är märkbar vid mottagningskontrollen, skall reklameras inom 10 arbetsdagar efter mottagandet och innan godset använts. Reklamerar ej köparen, trots att den upptäckt eller bör upptäcka fel eller brist inom föreskriven frist, förlorar köparen rätten att framställa anspråk därav. Reklamationen skall göras skriftligen och innehålla uppgifter om felets art och ungefärliga omfattning respektive bristens storlek. Säljaren äger rätt inom skälig tid avhjälpa fel eller ersätta felaktig vara med ny leveransgill sådan, varigenom alla annan ersättningsskyldighet bortfallet. Köparen har ej rätt att häva köpet, eller rätt till ersättning för skada, som orsakats av fel eller försenad leverans, såvida skadan inte uppkommit genom grov vårdslöshet från säljarens sida.

8 Retur och kreditering av returgods

Produkter kan returneras komplett och i oförändrat skick. Vid återtagande av levererade varor, vilka inte varit behäftade med fel, krediteras köparen fakturavärdet minskat med 15%, om ej annat överenskommits. Härutöver är köparen skyldig att ersätta säljaren för eventuellt uppkomna transportkostnader och kostnader för skadat gods. Vid retur skall säljarens följesedel, faktura eller kassakvitto uppvisas. Returer gäller ej anskaffningsartiklar där returrätt och/eller ångerrätt inte är möjligt.

9 Äganderättsförbehåll

För varor som säljs på kredit, förbehåller sig säljaren äganderätten till dess att köparen erlagt full betalning för dem. Detta äganderättsförbehåll gäller ej spik, skruv- eller andra förbrukningsartiklar och ej heller sådana artiklar, som är avsedda att ingå som del i andra produkter.  Äganderättsförbehållet innebär bl a att varorna inte får säljas vidare innan de är till fullo betalda.

10 Betalning

Betalning skall, om kredit beviljats, ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 8% över gällande referensränta. Påminnelseavgift debiteras med 60 kronor. Godset utgör säljarens egendom intill dess att full betalning erlagts. Avgift för pappersfaktura kan tillkomma.

11 Marknadsföring

Säljaren tar inget ansvar för tillverkares/importörs/grossists marknadsföring.

12 Befrielsegrunder

Säljaren och köparen får ej mot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om det hindras till följd av omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndigheters beslut eller annat av parten icke vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten icke kunnat förutse. Kan avtalet ej fullföljas inom skälig tid beroende på ovanstående skall hävande part skriftligen meddela motpart.

Beställda varor

Beställda varor till vårt lager hämtas av köparen senast 5 arbetsdagar efter aviserad ankomst till lager. Vid utebliven hämtning debiteras terminalhyra enligt Deromes avtalsvillkor för perioden tills dess att varan är hämtad, alternativt avropad med leverans ut till köparen. Önskas terminalisering av beställda produkter, vänligen kontakta er säljare.

Villkor

För försäljning av vitvaror tillämpas ”Elektriska Hushållsapparat Leverantörer till företag”, EHL BYGG 2007