Värdehöjande avkap - ger mer betalt för din skog

Det händer att ett mindre fel gör att en annars frisk stock klassas som massaved. Men kapas den felaktiga delen bort, kan resterande del av stocken bli timmer. Det kallas värdehöjande avkap och är nu standard hos Derome.

skog_vardehöjande_avkap.jpg

Sunt förnuft säger att det är slöseri att klassa timmer som massaved och nu har vi infört värdehöjande avkap som standard. Värdehöjande avkap innebär att skördarföraren kapar bort kvalitetsfel som sänker värdet på träden. Det kan exempelvis vara röta, rotben eller krökar. Skadade bitar på cirka en till sex decimeter kan kapas bort från stocken för att den ska kunna bli timmer, eller få en högre kvalitetsklassning.  

Fördjupad kunskap

Mathias Svalin, virkesinköpare hos Derome, har skrivit ett examensarbete om värdehöjande avkap. Vill du fördjupa dig i Mathias examensarbete så hittar du den under Linnéuniversitetets publikationer.

Se hur mycket betalt du får

Tre tunga skäl

Deromes beslut att införa värdhöjande avkap grundar sig i tre tunga skäl:

  1. Vi vill få ut mer timmer och därmed höja värdet på avverkningen för dig som skogsägare.
     
  2. Vi vill få in bättre råvara med högre utbyte till sågverken, vilket också skapar effektivare processer.
     
  3. Vi vill förbättra arbetsmiljön och minska riskerna för olyckor för entreprenörerna.