Vi publicerar 2022 års hållbarhetsredovisning

2023-04-06 

På en gungande marknad fortsätter Derome att investera för att driva på i hållbarhetsarbetet. Nu publiceras årets hållbarhetsredovisning.

Derome vill vara en aktör som verkar för det goda i samhället. Där tillväxten används för att investera i en mer hållbar verksamhet, fler jobb och en levande landsbygd. I det arbetet är kedjan från skog till färdigt hus den viktigaste länken för att skapa möjligheter - även när marknaden viker.

Vill utmana branschen 

Tiden för att vända utvecklingen och minska klimatutsläppen är knapp och vi behöver alla agera för att minska våra utsläpp och skapa förutsättningar för kommande generationer. Deromes långsiktiga hållbarhetsarbete bygger på att ta ansvar och agera på ett sätt som vi kan stå för – som arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör. 

Målet är att vara klimatneutrala i den egna verksamheten 2030 och i hela värdekedjan 2045. För att nå dit genomförs satsningar inom bland annat klimatneutralt byggande, fossilfria transporter, förnybar energi och en ökad cirkularitet.  

Delad kunskap är dubbel kunskap

Att arbeta med innovation och kunskapsdelning blir också en viktig nyckel och därför har vi stort fokus på detta inom vårt hållbarhetsarbete. Våra innovationsprojekt och samarbeten har bland annat handlat om hur vi kan byta ut material till alternativ med lägre klimatpåverkan, hur vi förenklar framtida demontering och nyttjar trä till ännu fler byggdelar. Ett exempel är vårt innovationsprojekt Klivet där vi, genom att ersätta den traditionella betonggrunden med en platta på mark av trä, minskar klimatavtrycket för grunden med 64 procent.

  • Jag är nöjd att vi gör tydliga framsteg, även om jag hade hoppats att vi skulle vara ännu längre fram i vissa delar. Vi minskar vårt klimatavtryck och fortsätter utmana branschen med nya lösningar som stärker omställningen i hela kedjan, säger Anders Carlsson, hållbarhetschef Derome.

Medarbetarna är drivkraften

Under året har Derome startat upp en helt ny hållbarhetsavdelning som ska stötta i koncernens hållbarhetsfrågor. Där specialister hjälper både medarbetare och kunder att navigera på en marknad som styrs alltmer av ökade krav och behov kring ett affärsdrivet hållbarhetsarbete. Tillsammans med ett organisatoriskt stöd är drivkraften och våra medarbetares engagemang avgörande för att gå från ord till handling. 

  • Vi behöver öka kännedomen både internt och externt om vad vi ska göra, men också hur vi ska ta oss dit. Genom vårt arbete kan vi ge våra kunder ännu bättre förutsättningar att nå sina hållbarhetsmål. Till exempel genom att fortsätta arbetet med att redovisa klimatdata för alla våra produkter och tjänster – det kommer underlätta för oss alla när vi ska redovisa både framsteg och utmaningar, säger Anders Carlsson.
Hållbarhets- redovisning 2022

I rapporten kan du bland annat läsa att:

  • Derome totalt sett minskar klimatavtrycket
  • Andelen fossilfria transporter ökar
  • Derome ökar energieffektiviteten och minskar energianvändningen
  • Trädgårdsstäder främjar en sund livsstil
  • 2 800 engagerade medarbetare ger kraft åt hållbarhetsarbetet