Är ett hållbart byggande möjligt i framtidens byggbransch?

Det tror vi! Vårt samhälle förändras i takt med nya tankegångar och förhållningssätt. Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för att bostäder kan byggas till rimliga kostnader och samtidigt hushålla med resurserna mark, vatten, energi och råvaror.

Vi gör detta genom att i huvudsak använda trä som råvara, men också genom att ständigt utveckla oss själva och metoderna vi använder.

Vad innebär det att bygga hållbart?

Att vi utifrån dagens livsstil måste ställa om och leva mer hållbart är allt fler överens om. Hur och var vi bor har en betydande roll för hur vi lever våra liv och för att klara omställningen behöver vi alla hjälpas åt. Det gäller privatpersoner såväl som företag och centrala aktörer i samhället.

För att utvecklas i rätt riktning krävs att vi bygger och investerar på ett sätt som möter de stora samhälls- och klimatförändringar vi står inför. Ska vi lyckas med detta behövs ett livscykelperspektiv i samtliga steg i byggnadsprocessen. Hela vägen från planering till användning.

Hur jobbar Derome för ett hållbart byggande?

Inom Derome driver vi på för en minskad förtätning och hållbara bostäder med lägre klimatavtryck.

Att öka träbyggandet och utveckla den industriella processen ser vi som en av nycklarna för att nå ett framtidssäkrat byggande. Att arbeta med innovation och kunskapsdelning en annan - därför har vi stort fokus på detta inom vårt hållbarhetsarbete.

Genom vår kedja och breda verksamhet har vi förutsättningar att sänka vår och våra kunders påverkan på klimatet.

Hand i hand med färdplanerna

Vi tror att vi är starkare tillsammans och har därför anslutit oss till både den nationella färdplanen ”Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft” och Malmö stads lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30). 

Genom samarbete kan vi göra stora förflyttningar för ett fossilfritt byggande. Färdplanerna är ett sätt.

Hållbara byggnader med minskad klimatpåverkan

Idag är det lagkrav på att byggherrar måste redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Detta har gjort att efterfrågan på produkter med hög miljöprestanda ökat. Arbete med att ta fram klimatdata pågår i branschen, vilket gör det möjligt att jämföra produkter och göra mer medvetna val. Vi uppmuntrar utvecklingen och är stolta över att kunna bidra till branschens hållbarhetsarbete.

Klimatdeklarerade bostäder - för ett mer hållbart boende

Vi jobbar brett och med många åtgärder för att sänka vår klimatpåverkan. Vi tar bland annat fram nya hållbara material, gör klimatberäkningar och hjälper byggherrar med underlag till klimatdeklarationer. Att redovisa klimatavtrycket i tidiga skeden ser vi som centralt när vi fortsätter utveckla våra kundrelationer. Bland annat erbjuder vi våra kunder möjligheten att köpa en klimatdeklarerad bostad där du får veta precis vilket avtryck byggnationen lämnar ifrån sig.

Vad är en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration innebär att vi presenterar bostadens klimatavtryck från byggskedet för varje bostad – det vill säga från råvaruutvinning, via tillverkning av produkter och material till byggplatsens påverkan, samt tillhörande transporter. Dessa värden kan sedan användas för att jämföra olika alternativ mot varandra. Det tror vi skapar en tryggare och mer hållbar bostadsmarknad.


» Certifieringar är en viktig del i projekteringsarbetet för att sänka våra klimatavtryck. Vi erbjuder certifiering med Miljöbyggnad och Svanen. «

 

Amanda Larsson, hållbarhetsansvarig
 

På väg mot ett klimatneutralt byggande