Hållbarhetsramverk

Plattform för en hållbar morgondag

Hållbarhet är en naturlig och självklar del av vår affärsstrategi och genomsyrar arbetet med våra värderingar och företagskultur. Med ambition att vara en positiv verksamhet för människa och miljö är vi fast beslutna att göra vår del för att ta itu med klimatförändringarna.

Med värdekedjan och vår tillväxt som grund vill vi investera i en mer hållbar morgondag. För vi är övertygade om att när vi utvecklar vår verksamhet skapar vi förändring och nytta, inte bara för oss själva utan även för våra kunder och samarbetspartners. Genom samarbete och ett fokus på innovation och kunskapsdelning ger vi kraft åt arbetet. Där vi hjälper varandra att bli hållbara tillsammans. 

Vi styr mot en hållbar utveckling 

För att ta tillvara på möjligheter och motverka risker har vi byggt upp en struktur för styrning av hållbarhetsarbetet. Ramverket utgår från våra kärnvärden; långsiktighet, enkelhet, drivkraft och ansvarstagande. Koncerngemensamma strategier och mål inklusive tillhörande policys, riktlinjer och utvecklingsarbete sätter riktningen för arbetet.

Världens viktigaste att-göra-lista

FN:s globala mål för hållbar utveckling har ibland kallats för världens viktigaste att göra-lista. Till 2030 ska vi tillsammans uppnå fyra saker: 

 • Avskaffa extrem fattigdom
 • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Främja fred och rättvisa
 • Lösa klimatkrisen

logo_globala_malen.png

Med hållbarhetsmålen i sikte

I vårt hållbarhetsarbete har vi valt att fokusera på mål för; 

 • Jämställdhet
 • Klimatneutralitet
 • Resurseffektivitet & cirkularitet
 • Material & produkter

Dessa frågor kopplar till en långsiktig överlevnad för Derome som företag, de branscher vi verkar inom och hela vårt samhälle. De är också avgörande för att kommande generationer ska kunna leva ett gott liv och få samma möjligheter som vi.

Vikten av dialog

En öppen dialog är nyckeln till att bygga en stabil grund och att rapportera på relevanta områden. Genom vår breda verksamhet har vi många kontaktytor och daglig kontakt via media, möten, branschnätverk, sociala kanaler och lokala engagemang där vi fångar olika intressenters förväntningar.

En mer jämställd byggbransch

Byggbranschen är mansdominerad och särskilt inom produktion och hantverksyrken. Derome uppfattas av medarbetarna som ett jämställt företag, men vi har alltför låg andel kvinnor. Det vill vi ändra på.

Mål

 • 2030 ska vi vara 30 procent kvinnor i företaget och vi ska uppfattas av medarbetare som ett jämställt företag

Vi ska bli klimatneutrala

För att mänskligheten ska fortsätta att utvecklas och må väl behöver vi hålla oss inom de gränser som vår planet klarar av. Tillsammans behöver vi alla bidra till att bekämpa klimatförändringarna.

Mål

 • Klimatneutrala - i egen verksamhet 2030 
 • Klimatneutrala - i hela värdekedjan 2045

En cirkulär morgondag

När vi använder resurser på ett smart och ansvarsfullt sätt gynnar vi både miljö, ekonomi och samhällsutvecklingen i stort. Med nya affärsmodeller är målet att minska användningen av råmaterial och belastningen på miljön, samtidigt som vi skapar lönsamhet för oss och våra kunder.

Mål

 • Vi ska sortera ut allt vårt överblivna material för att möjliggöra återbruk eller materialåtervinning 2030
 • Avfallsmängd ska minska med 50 procent till 2030 (jmf 2019)
 • Vi ska öka andelen av vårt avfall som återbrukas och återvinns till 75 procent 2030 (jmf 2019)

Kun(d)skap och innovation som förenklar

Med attraktiva erbjudanden som även är resurseffektiva och har låg klimatpåverkan, vill vi förenkla för våra kunder och samarbetspartners att göra medvetna val. Transparens, spårbarhet och tydlig dokumentation hjälper oss att hållbarhetssäkra våra produkter och tjänster.

Mål

 • 2023 ska vi tillhandahålla information om miljöprestandan hos samtliga egenproducerade produkter och produkter under eget varumärke
 • 2025 ska vi redovisa klimatavtrycket för alla Deromes egenproducerade produkter och produkter under eget varumärke 
 • 2030 ska Deromes småhus vara klimatneutrala, totalt för bygg- och driftskede