Arkitektur med hänsyn till lägsta möjliga utsläpp

2020-05-11 

Med projektet vill vi utmana tillverknings- och byggindustrin att satsa mer på miljön och sociala frågor. Genom att kartlägga och redovisa varje kilogram av koldioxid som genereras under bygget och dess framtida drift välkomnas en transparent byggprocess.

Målet är att jämföra olika byggnationer med varandra och sedan effektivt reducera de miljöskadliga utsläppen gradvist. Förskolan Hoppet symboliserar ett framsteg i byggtekniken och ett hopp i rätt riktning. Det handlar om att bygga en förskola där våra barn kan växa upp i en fossilfri miljö. 

Hänsyn tas till omgivningen

Uppdraget innebär att flytta tre befintliga förskoleverksamheter till en gemensam plats intill Backaskolan på Hisingen i Göteborg. LINK arkitektur utredde byggförutsättningarna på tomten. Förskolan placeras för att ta hänsyn till den befintliga naturen och ambitionen är att behålla så många träd som möjligt. Träden på fastigheten är en värdefull resurs för personalen, barnen och miljön. Genom att behålla mycket av grönskan hoppas vi kunna inspirera framtidens generation pedagogiskt genom att låta den biologiska mångfalden få prata för sig själv. 

Återbrukat glas i grunden

En annan parameter vi har jobbat mycket med är grundförstärkningen eftersom tomten lutar kraftigt. Genom vald placering kan vi undanvika förstärkande pålning vilket vanligtvis står för en betydande klimatpåverkan i ett byggprojekt. För att minska klimatpåverkan ytterligare används Koljern istället för en traditionell betongplatta. Koljernelementen består av stålprofiler och FOAMGLAS®, där en av beståndsdelarna är återvunnet glas.

En undersökande approach

Inom projektet utvärderades nya och innovativa konstruktionsdelar såsom väggar av hampakalk och återbrukat tegel, grundläggning utan betong av återvunna håldäck och cellglasisolering, tätskikt av vegetabilisk takbeläggning och mycket återvunnet virke och byggskivor.  

Samtliga byggmaterial inklusive stomme, väggar, fasader, golv och tak, ända ned till grunden har valts med hänsyn till lägsta möjliga utsläppsnivåer vid tillverkning, transport, montage och drift.

Trä är nyckeln

Slutligen valdes trä till nästan alla byggnadskomponenter. Tak och bjälklag består av korslimmat trä och samtliga ytterväggar är träregelstommar. Fasaderna förses med naturträ, golvet planeras i kork och kubb, och de flesta interiörerna får ytskikt av trä.

Undersökt möjligheterna till återbruk 

Husets inredning planeras cirkulärt och en stor del av möblerna  återbrukas från stadens befintliga bestånd. Även förskolegården föreslås utgå från återbruk av markmaterial, exempelvis betongplattor och marktegel, dagvattenrännor, staket, lekredskap och utomhusmöbler. 

Utformningen i detalj

Husets karakteriseras av flera byggdelar med olika förskjutningar i ett spel av form och relief. Husets form är resultatet av en enkel kombination av tre stora kuber som står lätt vinklade runt ett glasat mellanrum. Alla öppningar i volymen varierar i sin distans till husets skal. Fönster och dörrar ligger antigen i linje med fasaden eller är förskjutna inåt eller utåt. Fönstren är inramade och skapar därmed sittplatser som sammanbinder inom- och utomhusmiljön. Färgerna på husets detaljer går i terrakottatoner för att anspela till både byggmaterialen och den omgivande naturen. Husets kläs i träpanel som påminner om ett elegant manchester-tyg där de utskjutande träprofilerna ger huset ytterligare ett djup och ett mjukt intryck genom sina skuggningar.  Förskolan Hoppet ska med sin hållbara och lekfulla närvaro ge hopp om en fossilfri framtid. 

Hör av dig om du vill veta mer

Vi på LINK arkitektur har, på uppdrag av Göteborgs Stads Lokalförvaltning och Derome, tilldelats uppdraget att rita en fossilfri förskola på Hisingen i Göteborg. Med erfarenhet från Sveriges första NollCO2 byggnad, har vi  bidragit till innovation och värdefulla insikter för Sveriges första fossilfria byggnation. 

Hör av dig om du vill veta mer!

Andreas.Lebisch@linkarkitektur.se, +46 76 145 39 44, linkarkitektur.com