Derome presenterar års- och hållbarhetsredovisning 2023

2024-05-07 

Nu presenterar vi vår kombinerade års- och hållbarhetsredovisning för 2023, där vi reflekterar över året som var och redovisar bolagets finansiella resultat, strategiska initiativ och hållbarhetsarbete.

Den svenska byggsektorn bromsade in kraftigt under året. Trots utmanande marknadsförutsättningar levererar vi ett stabilt resultat för 2023. Investeringar och stort fokus på ständiga förbättringar i verksamheterna skapar en bra grund för en fortsatt lönsam och hållbar tillväxt. 2500 medarbetare ger kraft åt arbetet.

- Koncernen har påverkats på olika sätt och i princip alla verksamheter har mött ett tuffare marknadsläge. För att möta nedgången har vi bland annat fokuserat på att säkra beläggningen i våra fabriker. I oroliga tider ser vi även vikten av vår kedja från skog till färdigt hus där vi möter många olika marknader samtidigt, det skapar en stabil grund och långsiktig trygghet, säger Magnus Andersson, koncernchef Derome.

Finansiell översikt

 • 9846 miljoner kronor (12119) i nettoomsättning.
 • 533 miljoner kronor (1165) resultat EBITDA. 
 • Investeringar motsvarande 596 miljoner kronor (617), bland annat byte av såglinje i Derome som innebär att produktionskapaciteten     kommer   att öka med 30 procent. 
 • En stark finansiell ställning, soliditet om 57 procent, möjliggör att vi fortsatt återinvesterar i verksamheten.

Hållbarhetsöversikt

 • Vi sänker vårt absoluta klimatavtryck med 58 procent jämfört med basåret 2019 och 32 procent jämfört med föregående år och närmar oss målet om en klimatneutral verksamhet 2030. Framåt ser vi vikten av att fortsätta utforska klimatpåverkan i hela vår värdekedja med målet att vara klimatneutral 2045.
 • Vi når 95 procent fossilfrihet i den egna transport- och logistikflottan, jämfört med 82 procent föregående år.
 • Fortsatt elektrifiering av fordonsflottan där vi under året, tillsammans med Volvo, levererade Sveriges första eldrivna kranbil.
 • Vi bidrar med en klimateffekt på -90 485 tCO2e genom kolinlagring i egen skog och i de träbaserade produkter vi levererar. Det är ett väsentligt positivt bidrag till minskade mängder växthusgaser i atmosfären. Summan motsvarar utsläppen från 12 064 svenska hushåll under ett år.
 • Vi ökar materialåtervinningsgraden till 45 procent. Samtidigt har den totala avfallsmängden ökat med nio procent, vilket framför allt beror på att vi blivit bättre på att mäta men också på ett närmare samarbete med vår avfallspartner.
 • Vi inför 30 procent återvunnen plastråvara i all transparent virkestäckning samt 50 procent för virkestäckning inom Derome Timber.
 • Derome Maskinuthyrning fortsätter att utveckla den cirkulära affärsmodellen där utrustningen återbrukas och nyttjas precis den tid som behövs under bygget. Vid etablering av nya bodar återanvänds även byggmaterial, el, värme och skalskydd från tidigare arbetsplatser och med solceller på taken kan kunden producera egen el under byggtiden.
 • Vi är 22 procent andel kvinnliga medarbetare jämfört branschsnittet på cirka 11 procent. Andelen kvinnor ökar i både nyrekryteringar, ledningsgrupper och styrelse.
 • Tillsammans med branschorganisationerna Svenskt trä och Svenska Takstolsföreningen, STAK, presenterar vi specifika miljövarudeklarationer, EPDer på både takstolar och färdigkapade stommar.
 • Forskningshuset Klivet, som byggts med smarta materialval och lösningar såsom gamla mjölkkartonger, trägrund och isolering framställd av återvunnet tidningspapper, ger eko i omvärlden. Resultatet är cirka 40 procent lägre klimatavtryck för byggnationen jämfört med ett standardprojekt.