Med hänsyn till klimat & miljö

Utsläppen av koldioxid är den största orsaken till vår tids klimatförändringar. Och tiden för att vända utvecklingen och minska klimatutsläppen är knapp. Därför behöver vi alla agera för att minska våra utsläpp och skapa förutsättningar för kommande generationers framtid.

I Sverige står Bygg- och anläggningssektorn för drygt en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser. För att klara klimatmålen krävs att vi minskar våra utsläpp och utvecklas i en mer cirkulär riktning. Det kräver nya affärsmodeller och att vi ständigt jobbar för att förädla, förbättra och hantera våra resurser effektivt. Samtidigt som vi fortsätter vara en attraktiv samarbetspartner och leverantör med fokus på hållbar tillväxt.

Hur jobbar Derome för en hållbar verksamhet?

Vi jobbar långsiktigt och viljan att ta och ge ansvar är stark hos oss. Vi tar ansvar hela vägen från vår produktion till hur vi jobbar för en hållbar leverantörs- och entreprenörskedja. I det arbetet ser vi energi, avfall, cirkularitet, spårbarhet, certifiering och många produktrelaterade frågor som viktiga områden för oss.

Produkterna och lösningarna vi skapar idag, ska bidra med nytta och värde imorgon. Och dessutom till minsta möjliga påverkan på klimatet, eller ingen påverkan alls.
Anna Öhrfelt, hållbarhetsstrateg

Fokus på klimatneutralitet

Ökad elektrifiering visar vägen

Den första kundbyggda kranbilen på el har flyttat in hos Derome och levererar byggmaterial helt utsläppsfritt. I arbetet mot fossilfrihet blir ökad elektrifiering en viktig faktor. Genom att elektrifiera vår fordonsflotta får vi även möjlighet till en effektivare energianvändning med minskad klimatpåverkan som följd.

Effektiv och fossilfri energi

Byggbranschen står för en betydande del av samhällets användning av energi. Vi väljer att så långt som möjligt köpa fossilfri el och fjärrvärme. Att bygga industriellt gör produktionen effektiv och vi kan dra ner på energiåtgången.  

Lysande utsikter

Vi investerar för energieffektivisering. Exempelvis installerar vi solceller på fler och fler anläggningar och fabriker och ser över inställningar för ventilation, värme och kyla. För att driva på i hållbarhetsfrågan erbjuder vi Derome Bostads kunder solceller som standard. Och med klimatdeklarerade hus får du veta precis vilket avtryck byggnationen lämnar ifrån sig. 

Vi laddar med energi från skogen

Ökade energipriser gör att allt fler vänder blicken mot biobränslen. Av spånet från våra sågverk tillverkar vi pellets och briketter. Övriga biprodukter från sågverk, skog och industri blir till andra former av biobränsle anpassade för större värmeverk. Varje år producerar och levererar vi cirka 12 000 briketter och 70 000 ton pellets som används till att ersätta fossila bränslen.