Plantor

Det finns olika typer av plantor som alla har sina fördelar. Sättet de har odlats fram på ger dem olika unika egenskaper.

skog-plantering-1.jpg

Vid val av planta är det flera saker du som skogsägare bör ta i beaktning – markens bördighet, eventuell markberedning, vegetationskonkurrens, risk för torka och frost samt risk för snytbaggeangrepp. Kontakta din virkesinköpare för rådgivning om vilken planta som passar bäst för din mark.

Barrotsplanta

Fördelen med barrotsplantor är att de är fleråriga, oftast 3-4 år. Det innebär att stammen är grövre, vilket gör dem mer motståndskraftiga och minskar risken för eventuella angrepp från snytbaggar. Barrotsplantor planteras med borr eller hacka. 

Täckrotsplanta 

Täckrotsplantor odlas i behållare med näringsberikad och uppvattnad torv, vilket gör den mindre känslig för torka än barrotsplantan. Täckrotsplantor sätts med rör och går därför snabbare att plantera än barrotsplantor. 

Fördelarna med täckrotsplantor är bland annat den enkla hanteringen och en lägre totalkostnad vid nyetablering av ett bestånd. Dock är täckrotsplantan känsligare för angrepp av snytbaggar och viltbetning. 

Pluggplanta

En pluggplanta är en mix av täckrotsplanta och barrotsplanta. Den odlas först som täckrotsplanta och sätt sedan ut i det fria för att växa sig grövre likt en barrotsplanta. Resultatet blir en planta med grov stam och förhållandevis koncentrerat rotsystem, vilket gör att den är både motståndskraftig och etablerar sig snabbt. En pluggplanta kan vara stor som en barrotsplanta trots att den är odlad kortare tid.

Beställ plantor

Visste du att...

...det går åt ca 2 000 - 2 500 plantor per hektar.

Beställ plantor i tid

Ett tips är att beställa plantor minst ett år före din tilltänkta plantering. Då får du större valmöjlighet att få rätt antal och den planttyp som passar just din skogsmark. De flesta plantor som säljs idag är växtförädlade för ökad framtida produktion.

Derome förmedlar plantor av alla slag och från flera olika leverantörer.