Impregnerat virke och miljön

Genom att impregnera virke som behöver ett rötskydd med träskyddsmedel ökar vi dess livslängd. Detta betyder att virket utgör en kolsänka under en längre tid än vad som annars skulle varit fallet, vilket är gynnsamt ur klimatsynpunkt. Men ska man använda tryckimpregnerat virke med tanke på innehållet av träskyddsmedel?

skog-travaror-impregnering-2.jpg

Givetvis ska man inte använda träskyddsbehandlat virke för användningsområden där det inte behövs något rötskydd. Men för de områden där man behöver ha ett effektivt skydd mot röta är NTR-klassat virke som är impregnerat med träskyddsmedel ett bra val. Vi använder tall till vårt tryckimpregnerade virke, då tall har betydligt längre livslängd än gran. På så sätt får du som kund en långsiktigt hållbar produkt.  

NTR-klassat virke ger lägst klimatpåverkan 

IVL Svenska miljöinstitutet och DTU (Danmarks Tekniska Universitet) publicerade 2018 en jämförande livscykelanalys av trallvirke (IVL-rapport C302) där de jämför NTR-AB-klassat virke med sibirisk lärk, det tropiska träslaget Ipé, ett kompositmaterial bestående av trä blandat med plast samt betong. Jämförelsen är gjord för en 30-årsperiod, baserat på den uppskattade livslängden för den NTR-klassade trallen. För den sibiriska lärken har man antagit att den behöver läggas om en gång under denna tid. Resultaten av studien visar att det NTR-klassade virket ger det lägsta bidraget till växthuseffekten. 

Diagram från IVL-rapport C302

Diagram IVL-rapport.png

Miljöbedömningssystem för byggvaror

Baserat på innehållet har Deromes träskyddade virke fått betyg B i Sunda Hus. Det är också registrerat i BASTA. I Svanenprojekt kan virket användas för sådana användningsområden som är undantagna från det generella förbudet mot virke som är impregnerat med tungmetaller och/eller biocider. De undantagna användningsområdena är virke i kontakt med söt- eller saltvatten, virke i direkt markkontakt, virke i bärande konstruktioner där krav på viss hållfasthet krävs samt virke ovan mark där det finns en betydande risk för rötangrepp.

Dokument & certifikat

Nordiska Träskyddsrådets standard

Allt som produceras inom Derome görs enligt Nordiska Träskyddsrådets standard och kontrolleras av tredje part två gånger per år för att säkerställa att reglerna gällande människa, produktion och miljö efterlevs.