Hyrförsäkring & hyresvillkor

Trygga din hyresaffär och få kontroll över stöld & skaderisken för dina hyrda maskiner och hyresmaterial från oss genom Deromes hyresförsäkring

Försäkringen tillhandahålls ihop med Svedea och är av allriskomfattning och täcker fysisk skada uppkommen genom plötsliga och oförutsedda skador på hyrd egendom uppkommen genom brand – vattenskador och skadegörelse samt stöld och inbrott.
Derome håller, enligt de allmänna hyresvillkoren, objektet försäkrat med allriskförsäkring under hela hyrestiden och debiteras denna debiteras per automatik vid hyra. Om försäkring inte önskas;

 •  Avsäg dig försäkringen innan du registrerar dig som kund.
 •  Avsäg dig försäkringen skriftligt efter registrering som kund till din närmaste depå. Debiterad försäkring krediteras inte.
 •  Avsäg dig försäkring innan start av projekt.

Låg kostnad och självrisk

Självrisken uppgår till 5000 sek per skadetillfälle med undantag maskiner för värde över 100 000 sek där självrisken uppgår till 0,2 prisbasbelopp per skadetillfälle.
Avgiften är 6 % av Deromes grundprislista

Försäkringens begränsningar och skyddskrav
För att försäkringen ska gälla vid stöld eller annat tillgrepp måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för brottet samt ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt ”rimliga” åtgärder. Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygsbod med ordentliga lås, exempelvis hänglås i hänglåsklass 3 eller 4.

För motordrivna fordon gäller även följande skyddskrav
När fordonet/maskinen lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln vara uttagen och får inte förvaras i närheten av fordonet/maskinen. Tändningsnyckeln, nyckelkort eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer. Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringshavaren. Föremål (t ex skopa, rivare, skärare, gafflar, kranarm) som på grund av storlek inte rimligtvis kan förvaras inlåsta ska vara fastlåsta med klass 3 kättinglås. 
För skylift och liknande skall stödben vara utfällda vid nattförvaring. 

I de fall egendom är nattförvarad på släpvagn skall släpvagnen vara försedd med av försäkringsgivaren godkänd låsenhet. Exempel på godkänd låsenhet är släpvagnslås godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Vid skada

 • Fyll i skadeanmälan.
 • Uppge kundnummer, adress, tel, kontaktperson, avtal/kontraktsnummer.
 • Ange skadad egendom, samt ev. inventarienummer.
 • Beskriv kortfattat vad som har hänt.
 • Uppge vidtagna säkerhetsåtgärder.
 • Kontakta närmaste Derome depå.

Vid stöld

 • Utför omedelbart polisanmälan.
 • Kontakta närmaste Derome depå.
 • Fyll i Derome skadeanmälan.

Handläggning och beslut av anmält ärende utförs av Deromes försäkringsbolag och inte Derome själva. 

Hyresvillkor för maskinuthyrning

Här kan du läsa om de hyresvillkor som gäller vid uthyrning av bodar, maskiner och annan hyresutrustning.

Montageförutsättningar bodar

Tillägg för bodetablering och hyra bodar utöver allmänna hyresvillkor: